Categoriearchief: Algemeen

Logo Gelderland herdenkt 44-45, 75 jaar vrijheid

Monument 75 jaar bevrijding Azewijn

Namens de werkgroep het volgende bericht:

Aan de inwoners van Azewijn

Wij hebben jullie indertijd bericht over het uitstellen van de plaatsing van het monument ter nagedachtenis van alle Azewijners die zich ieder op hun eigen wijze hebben ingezet in hun verzet tegen de bezetter.

Vorig jaar lagen wij goed op schema bij de realisatie van het monument. Maar tegen bijzondere omstandigheden als Covid-19 is niemand opgewassen.

Inmiddels blijft Covid-19 ons parten spelen. De Werkgroep heeft nu besloten het monument op 1 april 2021 te onthullen. 1 april 1945 geldt als de bevrijdingsdag van Azewijn.

Wij zien ervan af de onthulling met een feestelijke plechtigheid te vieren. Er zijn nog te veel onzekerheden over de nabije toekomst.

Om alle sponsores, inwoners van Azewijn en betrokkenen bij de realisatie van het monument toch te kunnen danken voor hun bijdragen hebben wij gezocht naar een blijvende herinnering in plaats van een feestelijke  onthulling.

In de loop van april brengen wij een DVD uit met beelden van het vooroorlogse Azewijn, de oorlogsjaren, de herbouw van de St. Mattheüskerk, en verder portretten van de leden van het Azewijnse verzet.

Het monument is ontworpen door beeldend kunstenaar Henk Welling uit Ulft. Het scheppingsproces is door ons fotografisch vastgelegd. Met deze reeks foto’s wordt de DVD afgerond.

De sponsors ontvangen een exemplaar van de DVD; verder zal de DVD huis-aan-huis bezorgd worden.

Loop eens na 1 april naar de opgang naar de Sint Mattheüskerk, neem plaats op het bankje en laat je gedachten gaan over wat een oorlog allemaal heeft kunnen veroorzaken.

Wij hopen iedereen hiermee geïnformeerd te hebben.

Voor meer informatie en vragen kun je je wenden tot de leden van de Werkgroep

Miranda Hieltjes, Renée Dubois, Alouis Geerling, Ben Geerling en Gerrit Hettelaar.

 

Oude logo Stichting Dorpsraad Azewijn

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN!

De dorpsraad is op zoek naar nieuwe bestuursleden! Wij hebben huis-aan-huis een brief verspreid in Azewijn waarin wij een oproep doen!

Klik hier voor de brief.

Wij komen heel graag in contact met Azewijners die zich in willen zetten voor ons dorp. En in de dorpsraad willen. Heeft u interesse? Wilt u een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op. U kunt bellen met Sandra (06 22800494), Jeroen (06 20537249) of Bert (06 14489740).

Ons mailadres is dorpsraad.azewijn@gmail.com.

U kunt u aanmelden tot dinsdag 6 april aanstaande.

Oude logo Stichting Dorpsraad Azewijn

Digitale beeldvormende raad Montferland afwegingskader grootschalige energieopwekking

WOENSDAG 27 MEI 2020

START BEELDVORMENDE RAAD 20.20u

De raadsfracties praten over het afwegingskader voor grootschalige energieopwekking. Voor Azewijn is dat belangrijk omdat de gemeente Montferland de plaatsing van nieuwe windmolens rond Azewijn wil toestaan.

De dorpsraad spreekt in!

Lees onze inspraakreactie op www.azewijn.info

Luister naar de vergadering via www.montferland.info

Klik op bestuur en organisatie en vervolgens op Live volgen/terugkijken Politieke Avond Montferland

Uw steun en reactie helpt ons enorm!

 

Luistert U mee?

Schriftelijke reactie “Ruimte voor duurzame energie”

De gemeente Montferland heeft een afwegingskader opgesteld voor grootschalige energieopwekking met wind- en zonne-energie.

De dorpsraad heeft een schriftelijke reactie ingediend bij de gemeente over dit afwegingskader. Deze reactie is huis-aan-huis in Azewijn verspreid. Hieronder treft u het afwegingskader van de gemeente, onze schriftelijke reactie en de begeleidende huis-aan-huis brief aan.

Afwegingskader Ruimte voor duurzame energie gemeente Montferland 03-12-2019

Huis-aan-huis brief 14-02-2020

Schriftelijke reactie dorpsraad 13-02-2020

 

Verslag en conclusie na info-avond 18 juni 2019 dorpshart en kerk

De door de werkgroep CERC, Stichting Dorpshuis Azewijn en Stichting Dorpsraad Azewijn georganiseerde informatieavond op 18 juni 2019 is goed bezocht. op deze avond werden de schetsplannen voor het dorpshart en de kerk gepresenteerd aan de inwoners van Azewijn.

Klik hier voor het verslag en de conclusie van deze avond. Hieronder vindt u nog enkele afbeeldingen van de schetsplannen.

Informatiebijeenkomst inwoners Azewijn Aangenaam Azewijn

De werkgroep CERC, Stichting Dorpshuis Azewijn en Stichting Dorpsraad Azewijn nodigen de inwoners van Azewijn uit voor een informatiebijeenkomst op 18 juni 2019 in het Aschwinhuus.

Op deze avond wordt het concept-ontwerp gepresenteerd voor de dorpskern van Azewijn inclusief het behoud van (een deel van) de kerk.

Klik hier voor de uitnodigingsbrief

Intrekken bezwaarschrift inzake 2e solarpark Azewijn

De dorpsraad heeft haar bezwaarschrift  in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning van het 2e solarpark Azewijn weer ingetrokken. Aanleiding hiervoor is het door de gemeente buiten behandeling stellen van de genoemde aanvraag. De gemeente heeft aangegeven dat er momenteel geen aanvraag voor het ontwikkelen van een solarpark meer loopt. De gemeente heeft toegezegd bij een nieuwe aanvraag de dorpsraad in kennis te stellen.

Bericht SDRA pasen 2019 Den Drammer

Beste Azewijners, 

De dorpsraad behartigt het algemeen belang van Azewijn. Daarom houden wij een aantal ontwikkelingen rond Azewijn nauwlettend in de gaten en ondernemen wij zo nodig ook actie. Het gaat om de volgende dingen:  

1. Tweede solarpark Azewijn

Initiatiefnemer Solar Provider Group heeft het voornemen om een solarpark te realiseren in het buitengebied van Azewijn. Het gaat om een tweede solarpark, wederom op een oude stortplaats. Om precies te zijn stortplaats drie, gelegen achter voormalig zandplas het Reeven.

Het plaatsen van zonnepanelen kan onbalans in de ondergrond van de stortplaats veroorzaken. De effecten zijn onbekend. De dorpsraad vindt dat de effecten bekend moeten zijn voordat er toestemming wordt gegeven om de zonnepanelen op de stortplaats te plaatsen.  

Het is dus belangrijk dat er eerst bodemonderzoek wordt gedaan. Afhankelijk van de uitkomsten van het bodemonderzoek, kunnen er al dan niet zonnepanelen worden geplaatst. In de procedure die de gemeente nu wil volgen, wordt het bodemonderzoek pas gedaan nadat de vergunning is verleend. De omgekeerde wereld. 

Wij hebben verschillende acties ondernomen. Zo hebben wij de gemeente verzocht om het bestemmingsplan te handhaven, hebben we ingesproken in een commissievergadering om ons belang te bepleiten en hebben we de gemeenteraad een brief met informatie gestuurd. Hier gaan we mee door: we blijven de geldende procedures volgen tot we ons doel hebben bereikt. Wij houden u op de hoogte. Meer informatie staat op de website: www.azewijn.info

 2. Azewijn in zoekgebied voor nieuwe windmolens en zonneparken

 De gemeente Montferland heeft het traject “Ruimte voor duurzame energie” opgestart. De gemeente heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Het doel van het traject is om te komen tot een ruimtelijk afwegingskader waarin naar voren komt welke gebieden binnen de gemeente kansrijk zijn voor het ontwikkelen van zonnevelden en/of windmolens. Daarnaast stelt de gemeente middels het ruimtelijk afwegingskader voorwaarden voor het verstrekken van dergelijke projecten. 

Azewijn ligt in het zoekgebied voor nieuwe windmolens en zonnevelden. Dit betekent dat de kans bestaat dat er rond Azewijn nieuwe windmolens en zonnevelden komen. Het ruimtelijk afwegingskader wordt waarschijnlijk in december 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. U kunt ervan verzekerd zijn dat de dorpsraad het proces op de voet volgt. We zullen ons laten informeren over de plannen en per keer bekijken wat we kunnen doen om het belang van Azewijn te behartigen. 

3. Doorontwikkeling DocksNLD2

Tenslotte: zoals u weet heeft de gemeente Montferland de ambitie om DocksNLD2 te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat het huidige DocksNLD1 wordt uitgebreid richting Ulft. Tot op heden geeft de provincie Gelderland de gemeente geen toestemming voor de ontwikkeling van DocksNLD2. Daar zijn wij erg blij mee en we hopen dat dit zo blijft. Echter, ook in dit proces geldt dat we de ontwikkelingen op de voet volgen en waar nodig actie ondernemen. 

 Wilt u dingen met ons delen, heeft u vragen of opmerkingen? We horen het graag. De contactgegevens staan op www.azewijn.info. 

Wij wensen u fijne paasdagen. 

Inspraak en reactie op commissie R&F inzake 2e solarpark Azewijn

Op 12 maart 2019 heeft de dorpsraad ingesproken tijdens de commissievergadering R&F van de gemeente Montferland n.a.v. ons handhavingsverzoek bestemmingsplan inzake strijdigheid van een tweede solarpark. Klik hier voor de tekst van deze inspraak.

Naar aanleiding van de beantwoording van het college tijdens deze commissie heeft de dorpsraad op 14 maart 2019 een schriftelijke reactie gegeven. Klik hier voor deze reactie.