Categoriearchief: Sint-Mattheüskerk

Vervolgsessie herinrichting van de openbare ruimte in Azewijn op 14 juni

 

14 juni vindt de vervolgsessie plaats over de herinrichting van de openbare ruimte in Azewijn.

De bijeenkomst start om 19:30 in het Aschwinhuus in Azewijn (inloop vanaf 19:00 uur)

Op de pagina Verslag “Startbijeenkomst Herinrichting openbare ruimte Azewijn” kunt u het verslag lezen van de startbijeenkomst.

Verslag “Startbijeenkomst Herinrichting openbare ruimte Azewijn”

Datum: 3 maart 2022 Locatie: ‘t Aschwinhuus te Azewijn
Onderwerp: herinrichting openbare ruimte Azewijn

Opening

Wethouder Oscar van Leeuwen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

Aanleiding + doel

De openbare ruimte in het centrum van Azewijn verdient een kwaliteitsimpuls. Hier is in het verleden al naar gekeken door werkgroep CERC in combinatie met bureau Ontwerp en Omgeving. Er is destijds een integraal plan opgesteld dat bestond uit drie onderdelen: de openbare ruimte, het dorpshuis en de kerk. Aangezien dit plan uiteindelijk niet verder is gebracht en de werkgroep CERC ermee is gestopt zijn twee van de drie onderdelen (kerk en dorpshuis) wel verder gegaan maar blijft de ontwikkeling van de openbare ruimte nog als vraagstuk open liggen. Om hier toch een goede invulling aan te geven is er voor gekozen om een participatietraject op te starten om gezamenlijk te komen tot een goede, mooie, functionele en veilige herinrichting van de openbare ruimte

Procesvragen

Aangezien het participatietraject met deze avond begint zijn er een aantal procesvragen die gezamenlijk beantwoord moeten worden om zo een goed proces vorm te geven. De vragen die behandeld werden zijn:

 • Wat is het plangebied?
 • Gaan we voortborduren op het bestaande plan of starten we volledig opnieuw?
 • Wie zijn de stakeholders die we moeten betrekken?
 • Gaan we werken met een klankbordgroep of met informatiesessies waarbij iedereen welkom is?

Plangebied

Als basis voor het plangebied wordt er gekeken naar het gebied waar de werkgroep CERC in het verleden ook naar gekeken heeft. Vanuit de aanwezigen komt het verzoek om hier als aanvulling ook de Leppestraat bij op te nemen. Verder wordt gevraagd of alle paden rondom de kerk hierbij betrokken kunnen worden. Er is afgesproken dat er een kaart opgesteld zal worden waarop het volledige plangebied inzichtelijk gemaakt is.

Voortborduren of nieuw plan

Vanwege het vele goede werk dat er al verzet is om tot het vorige plan te komen, is er gezamenlijk besloten om dit plan als basis te gaan gebruiken. In het verleden zijn er al heel veel wensen en opmerkingen van allerlei partijen opgehaald die destijds verwerkt zijn. Toch zijn er ook nieuwe inzichten en kansen die meegenomen moeten kunnen worden bij het plan dat nu opgesteld zal worden.

Stakeholders

Omdat de openbare ruimte gebruikt wordt door heel veel verschillende partijen is het van belang dat alle stakeholders goed in kaart gebracht worden. Vanuit de aanwezigen kwam onderstaande lijkt met stakeholder:

 • Inwoners
 • Aanwonenden
 • Dorpsraad
 • Projectontwikkelaar (eigenaar kerk)
 • Stichting dorpshuis
 • Azewijnse verenigingen (waarbij specifiek ook de seniorenvereniging is benoemd)
 • LTO
 • Parochie
 • Gemeente

Werkwijze

Vanuit de gemeente zijn er qua participatieprocessen verschillende methoden succesvol gebleken. Voor dit proces wordt er met name gedacht aan het werken met een klankbordgroep of het werken met informatiesessies waarbij alle stakeholders welkom zijn. Gezien het grote belang en de grote betrokkenheid van alle actoren is er gekozen voor een proces waarbij iedereen betrokken wordt en aanwezig kan zijn.

Opmerkingen vanuit aanwezigen

Buiten de opmerkingen die verwerkt zijn onder bovenstaande punten kwamen nog de volgende zaken naar voren:

 • Het gebeid dat nu een openbaar karakter heeft moet dit ook houden, ook al is dit kadastraal gezien in eigendom van de projectontwikkelaar of een andere partij.
 • De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de projectontwikkelaar wordt gemist.
 • Er is behoefte aan een procesplanning.

Afspraken

Naast de gemaakt afspraken inzake de procesvragen zijn nog wat aanvullende afspraken gemaakt:

 • De gemeente stuurt het verslag toe, aanwezigen hebben de mogelijkheid hierop te reageren.
 • De plannen van de projectontwikkelaar worden toegestuurd aan de aanwezigen.
 • Het oorspronkelijke plan van werkgroep CERC wordt toegezonden.
 • Er wordt een procesvoorstel gedaan qua planning
 • De volgende sessie wordt gehouden op 31 mei vanaf 19:30 in het Aschwinhuus in Azewijn (inloop vanaf 19:00 uur)

Afsluiting

Wethouder Oscar van Leeuwen bedankt iedereen voor de aanwezigheid en positieve inbreng. Deelnemers die zich niet online hadden ingeschreven konden hun mailadres nog even doorgeven zodat ook zij het verslag en uitnodigingen voor het vervolg digitaal zullen ontvangen. Tevens bood de dorpsraad aan het verslag en de overige documenten kenbaar te maken via hun digitale kanalen.

Bijlagen:

Presentatie Ontwerp Kern Azewijn (14-02-2019)

Plangebied Azewijn herinrichting openbare ruimte

Tekening ontwerp inrichting kerk

Idee 2-onder-1-kap woning Azewijn

Tekening 2 onder 1 kap woningen

Nieuwe ontwikkelingen in Azewijn

In de afgelopen week heeft er mede op verzoek van de gemeente, een vrijblijvend gesprek plaatsgevonden tussen de projectontwikkelaar van de kerk (CV Capital) en de Dorpsraad. In het gesprek heeft de ontwikkelaar zijn plannen in grote lijnen toegelicht welke wij onderstaand kort beschrijven en onze eerste indruk geven.

Kerk

Er komen volgens die plannen 15 of 16 appartementen in het schip van de kerk. De buitenkant van de kerk blijft intact. De appartementen op begane grond hebben 1 woonlaag de appartementen erboven bestaan uit twee lagen (maisonnette). Het middenpad blijft leeg waardoor de zichtlijn naar het altaar behouden blijft. Ook blijft het dak grotendeels zichtbaar. Aan de zijkant van de kerk (pastorie zijde), komen bergingen voor de bewoners.

Standpunt dorpsraad

Mooie ontwikkeling. Wij hebben een sterke voorkeur voor huurwoningen met name bedoeld voor onze jongeren en ouderen zodat de groepen in het dorp kunnen blijven wonen. Als het koop wordt dan redelijke prijs vragen zodat het voor dezelfde groepen haalbaar is. Wij hebben gevraagd om na te gaan of het mogelijk is de woningen te behouden voor onze inwoners en niet voor mensen van buiten de regio.

Toren

De toren wordt opgeknapt maar de klokken en bellen waarschijnlijk niet. Na het opknappen komt de toren in een beheerstichting met ANBI status. In de beheerstichting zal de eigenaar maar ook mensen uit het dorp (bv. Dorpsraad) deelnemen. De Mariakapel blijft en de mogelijkheid tot opbaren ook.

Standpunt dorpsraad

Het behouden van de klokken (wel werkend) en bellen vinden wij belangrijk.Ook het luiden van de klokken op speciale momenten moet blijven.

Begraafplaats

Op het achterste deel van de begraafplaats komt een 2 onder 1 kap woning (Levensloopbestendig Wonen).

Standpunt dorpsraad

Hoe het dan verder gaat met het begraven van inwoners willen wij graag weten.

Kerkplein

Het kerkplein wordt het centrale plein. Dit is een parkeerplaats voor de bewoners en zal op feestdagen beschikbaar zijn voor feesten. Ook zal hier de mogelijkheid komen tot het plaatsen van tafeltjes voor De Heren van Aswin.

Standpunt dorpsraad

Wij vinden het idee niet helemaal goed uitgedacht. Immers 16 woningen betekend al snel meer dan 16 auto’s. De gemeente rekent met 0,8×16=13 parkeerplaatsen. Door het minimale openbaar vervoer is onze verwachting dat die 16 wellicht nog aan de lage kant is. Het plaatsen van een kermis voor de kerk is niet realistisch gezien de beperkte ruimte. Botsauto’s kunnen hier waarschijnlijk hier niet geplaatst worden, te weinig ruimte. De paal van het koningsschieten zal dan ook een andere plek moeten krijgen. Het recht van overpad van de pastorie komt dan ook in het geding.

Pastoor Van Halplein (Grote plein)

Op het plein komen 2 rijen met ieder 4 woningen.

Standpunt dorpsraad

Wij vinden het jammer dat het plein verdwijnt. Zoals het plein nu is, is het ook geen sieraad voor het dorp. Dus er moet iets gebeuren. Dan kunnen wij daar in ieder geval nog iets mee doen met feesten. Wellicht zal er toch gekeken moeten worden of het haalbaar is zonder die 8 woningen, of dat er een alternatieve locatie komt voor die woningen. Andere ideeën zijn om bv de kermis te verplaatsen naar het voetbalveld of naar een andere locatie, dit heeft echter totaal geen voorkeur. De afstand tot de kern en de kroeg wordt dan erg groot

Naast de bovengenoemde ontwikkelingen zijn er ook ontwikkelingen te melden over:

Windpark Azewijn

Wij hebben als Dorpsraad met 2 partijen (Renewable Energy en Vattenfall) gesproken welke bezig zijn met het inrichten van het windpark Azewijn. Het gebied waar de windmolens kunnenworden geplaatst ligt grof geschetst tussen de Eerlandseweg, Netterseweg en de zandwinnning.
Er zijn tussen de 2 partijen verschillen in aanpak. Renewable Energy gaat uit in haar plannen voor de plaatsing van 3 windmolens welke wel dichterbij de bebouwing van Azewijn komen dan de plannen welke Vattenfall heeft. Echter Vattenfall kan in haar opzet technisch gezien 7 molens plaatsen. Dit aantal is waarschijnlijk theoretisch maar er worden meer molens (waarschijnlijk 5) geplaats welke wel verder van de rand van de bebouwing van Azewijn komen te liggen. Daarnaast geeft Vattenfall de mogelijkheid om door middel van de oprichting van een energie coöperatie, mede eigenaar te worden van maximaal 50% van het aantal te plaatsen windmolens. Binnenkort hebben de beide partijen weer een gesprek met de gemeente inzake het verloop van het verdere traject.
De Raad van Staten heeft recent een uitspraak gedaan over de uitbreiding van de onderbouwing met een milieubeoordeling. Op dit moment is het onbekend of deze uitspraak ook effect heeft op het windpark Azewijn

Zo is een normaal gesproken rustige vakantie periode, opeens vol ontwikkelingen. De Dorpsraad blijft de vinger aan de pols houden. Wij houden jullie geïnformeerd! Kijk ook geregeld op onze website voor de meest actuele ontwikkeling. Daarnaast willen wij begin september een bijeenkomst organiseren om weer eens met elkaar van gedachte te wisselen.

Brief aan B & W naar aanleiding collegebesluit Aantrekkelijk Azewijn

Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen aangaande het plan Aantrekkelijk Azewijn.

Onze werkgroep heeft een dorpsplan ontwikkeld voor het aantrekkelijk maken van Azewijn. Dat plan is met de gemeente en de betreffende wethouders besproken. Omdat er een financieel tekort is, is een bijdrage van de gemeente gevraagd. Het college van burgemeesters en wethouders heeft hierover een besluit genomen. Dat besluit is ons bij mail van 19 november 2020 toegezonden met de vraag of wij hiermee kunnen instemmen.

Namens de werkgroep Cerc, Stichting dorpshuis Azewijn en de dorpsraad is er een schriftelijke reactie gegeven op dit besluit.

Bovengenoemde correspondentie treft u hier aan.

Voortgang werkgroep CERC – januari 2020

De werkgroep CERC heeft een concept-dorpsplan met open kerk voorgelegd aan de gemeente.

Op 28 januari a.s. zal de Werkgroep CERC met de Regiegroep van de Gemeente Montferland om de tafel zitten om de plannen verder door te spreken.

Op basis van dit gesprek zal weer een informatie avond voor alle bewoners van Azewijn plaatsvinden.

Hierbij treft u een inleidend schrijven aan voor onze plannen.

Namens werkgroep CERC

Verslag en conclusie na info-avond 18 juni 2019 dorpshart en kerk

De door de werkgroep CERC, Stichting Dorpshuis Azewijn en Stichting Dorpsraad Azewijn georganiseerde informatieavond op 18 juni 2019 is goed bezocht. op deze avond werden de schetsplannen voor het dorpshart en de kerk gepresenteerd aan de inwoners van Azewijn.

Klik hier voor het verslag en de conclusie van deze avond. Hieronder vindt u nog enkele afbeeldingen van de schetsplannen.

Informatiebijeenkomst inwoners Azewijn Aangenaam Azewijn

De werkgroep CERC, Stichting Dorpshuis Azewijn en Stichting Dorpsraad Azewijn nodigen de inwoners van Azewijn uit voor een informatiebijeenkomst op 18 juni 2019 in het Aschwinhuus.

Op deze avond wordt het concept-ontwerp gepresenteerd voor de dorpskern van Azewijn inclusief het behoud van (een deel van) de kerk.

Klik hier voor de uitnodigingsbrief

Luchtfoto Azewijn uit 2007 vanuit het noord westen

Aantrekkelijk Azewijn; bijeenkomst ontwerpschetsen 14-02-2019

Donderdag 14 februari 2019 zijn de eerste ontwerpschetsen voor het plan Aantrekkelijk Azewijn getoond aan afgevaardigden van een aantal verenigingen en stichtingen uit ons dorp. Buro Ontwerp en Omgeving, verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp, begonnen hun presentatie met een korte samenvatting van de historische infrastructuur van Azewijn. Hierna volgden de eerste ontwerptekeningen. Het ontwerp omvat de kern van Azewijn waarin de kerk een prominente rol krijgt. De openbare ruimte tussen het dorpshuis, de kerk en het Van Halplein krijgt een meer samenhangend, sfeervol en groen karakter met multifunctionele mogelijkheden. Motorvoertuigen wanen zich hier te gast wat ook veiliger dorpshart oplevert. De Laak vertegenwoordigd, mede door het plaatsen van een fraai steiger, ook een belangrijke rol in het ontwerp.

Aansluitend aan de presentatie van Buro Ontwerp en Omgeving toonde Ron Spaan de door Hurenkamp Architecten gemaakte 3d -beelden van de kerk. Hierop is de Sint-Mattheüskerk te zien met een gerestaureerde toren en het schip als gecontroleerde ruïne.

De aanwezigen, waaronder ook een afvaardiging van de gemeente Montferland, waren enthousiast over de getoonde ontwerpen. Tijdens een discussie-sessie waren er op een aantal details op- en aanmerkingen. Deze waardevolle input zal zeker worden meegenomen in het verdere ontwerptraject.

Op korte termijn zal er een openbare informatieavond worden georganiseerd waarbij de ontwerpen openbaar worden gemaakt.

Luchtfoto Azewijn uit 2007 vanuit het noord westen

Aantrekkelijk Azewijn; Opdrachtverstrekking stedenbouwkundig bureau

De Stichting Dorpshuis, werkgroep Cerc en de Stichting Dorpsraad Azewijn zetten zich in voor een Aantrekkelijk Azewijn. Binnen deze ambitie streven wij naar een leefbaar, functioneel en aantrekkelijk dorp. Speerpunten hierbij zijn een duurzaam en exploitabel dorpshuis, het behoud van de kerk(toren) en een aantrekkelijke en uitnodigende openbare ruimte.

Om deze ambitie te kunnen realiseren zijn de nodige stappen te zetten. Verheugd kunnen wij u mededelen dat er een belangrijke stap is gezet. Na een goed overleg met de gemeente Montferland is over gegaan tot opdrachtverstrekking aan stedenbouwkundig bureau Ontwerp en Omgeving uit Arnhem voor de planvorming Aantrekkelijk Azewijn. Het plangebied loopt grofweg van de kruising Ompertsestraat/Leppestraat tot aan de Laak waarbij het gebied rondom de kerk het zwaartepunt vormt. Het bureau gaat een schetsontwerp maken voor de toekomstige ruimtelijke invulling van dit gebied. Dit schetsontwerp zal in samenwerking met de bestuursleden van de genoemde stichtingen en werkgroep worden opgesteld en zal ter zijner tijd aan de inwoners van Azewijn worden gepresenteerd. Indien u eventuele specifieke wensen heeft, kunt u deze bij de bestuursleden inbrengen.

De gemeente treedt op als opdrachtgever voor het stedenbouwkundig bureau. De werkgroep Cerc zal als gesprekspartner fungeren.

Via deze website zullen wij u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.