Categoriearchief: Dorpsplein

Dorpsplein

Op een dorpsplein komt iedereen samen en wordt er veel besproken en gediscussieerd. Middels ons virtuele dorpsplein kunt u onderwerpen aandragen en uw mening geven over bepaalde thema’s. De berichten zijn onderverdeeld in een aantal categorieën, waarin de mogelijkheid bestaat om hierop te reageren.

Vervolgsessie herinrichting van de openbare ruimte in Azewijn op 14 juni

 

14 juni vindt de vervolgsessie plaats over de herinrichting van de openbare ruimte in Azewijn.

De bijeenkomst start om 19:30 in het Aschwinhuus in Azewijn (inloop vanaf 19:00 uur)

Op de pagina Verslag “Startbijeenkomst Herinrichting openbare ruimte Azewijn” kunt u het verslag lezen van de startbijeenkomst.

Verslag “Startbijeenkomst Herinrichting openbare ruimte Azewijn”

Datum: 3 maart 2022 Locatie: ‘t Aschwinhuus te Azewijn
Onderwerp: herinrichting openbare ruimte Azewijn

Opening

Wethouder Oscar van Leeuwen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

Aanleiding + doel

De openbare ruimte in het centrum van Azewijn verdient een kwaliteitsimpuls. Hier is in het verleden al naar gekeken door werkgroep CERC in combinatie met bureau Ontwerp en Omgeving. Er is destijds een integraal plan opgesteld dat bestond uit drie onderdelen: de openbare ruimte, het dorpshuis en de kerk. Aangezien dit plan uiteindelijk niet verder is gebracht en de werkgroep CERC ermee is gestopt zijn twee van de drie onderdelen (kerk en dorpshuis) wel verder gegaan maar blijft de ontwikkeling van de openbare ruimte nog als vraagstuk open liggen. Om hier toch een goede invulling aan te geven is er voor gekozen om een participatietraject op te starten om gezamenlijk te komen tot een goede, mooie, functionele en veilige herinrichting van de openbare ruimte

Procesvragen

Aangezien het participatietraject met deze avond begint zijn er een aantal procesvragen die gezamenlijk beantwoord moeten worden om zo een goed proces vorm te geven. De vragen die behandeld werden zijn:

 • Wat is het plangebied?
 • Gaan we voortborduren op het bestaande plan of starten we volledig opnieuw?
 • Wie zijn de stakeholders die we moeten betrekken?
 • Gaan we werken met een klankbordgroep of met informatiesessies waarbij iedereen welkom is?

Plangebied

Als basis voor het plangebied wordt er gekeken naar het gebied waar de werkgroep CERC in het verleden ook naar gekeken heeft. Vanuit de aanwezigen komt het verzoek om hier als aanvulling ook de Leppestraat bij op te nemen. Verder wordt gevraagd of alle paden rondom de kerk hierbij betrokken kunnen worden. Er is afgesproken dat er een kaart opgesteld zal worden waarop het volledige plangebied inzichtelijk gemaakt is.

Voortborduren of nieuw plan

Vanwege het vele goede werk dat er al verzet is om tot het vorige plan te komen, is er gezamenlijk besloten om dit plan als basis te gaan gebruiken. In het verleden zijn er al heel veel wensen en opmerkingen van allerlei partijen opgehaald die destijds verwerkt zijn. Toch zijn er ook nieuwe inzichten en kansen die meegenomen moeten kunnen worden bij het plan dat nu opgesteld zal worden.

Stakeholders

Omdat de openbare ruimte gebruikt wordt door heel veel verschillende partijen is het van belang dat alle stakeholders goed in kaart gebracht worden. Vanuit de aanwezigen kwam onderstaande lijkt met stakeholder:

 • Inwoners
 • Aanwonenden
 • Dorpsraad
 • Projectontwikkelaar (eigenaar kerk)
 • Stichting dorpshuis
 • Azewijnse verenigingen (waarbij specifiek ook de seniorenvereniging is benoemd)
 • LTO
 • Parochie
 • Gemeente

Werkwijze

Vanuit de gemeente zijn er qua participatieprocessen verschillende methoden succesvol gebleken. Voor dit proces wordt er met name gedacht aan het werken met een klankbordgroep of het werken met informatiesessies waarbij alle stakeholders welkom zijn. Gezien het grote belang en de grote betrokkenheid van alle actoren is er gekozen voor een proces waarbij iedereen betrokken wordt en aanwezig kan zijn.

Opmerkingen vanuit aanwezigen

Buiten de opmerkingen die verwerkt zijn onder bovenstaande punten kwamen nog de volgende zaken naar voren:

 • Het gebeid dat nu een openbaar karakter heeft moet dit ook houden, ook al is dit kadastraal gezien in eigendom van de projectontwikkelaar of een andere partij.
 • De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de projectontwikkelaar wordt gemist.
 • Er is behoefte aan een procesplanning.

Afspraken

Naast de gemaakt afspraken inzake de procesvragen zijn nog wat aanvullende afspraken gemaakt:

 • De gemeente stuurt het verslag toe, aanwezigen hebben de mogelijkheid hierop te reageren.
 • De plannen van de projectontwikkelaar worden toegestuurd aan de aanwezigen.
 • Het oorspronkelijke plan van werkgroep CERC wordt toegezonden.
 • Er wordt een procesvoorstel gedaan qua planning
 • De volgende sessie wordt gehouden op 31 mei vanaf 19:30 in het Aschwinhuus in Azewijn (inloop vanaf 19:00 uur)

Afsluiting

Wethouder Oscar van Leeuwen bedankt iedereen voor de aanwezigheid en positieve inbreng. Deelnemers die zich niet online hadden ingeschreven konden hun mailadres nog even doorgeven zodat ook zij het verslag en uitnodigingen voor het vervolg digitaal zullen ontvangen. Tevens bood de dorpsraad aan het verslag en de overige documenten kenbaar te maken via hun digitale kanalen.

Bijlagen:

Presentatie Ontwerp Kern Azewijn (14-02-2019)

Plangebied Azewijn herinrichting openbare ruimte

Tekening ontwerp inrichting kerk

Idee 2-onder-1-kap woning Azewijn

Tekening 2 onder 1 kap woningen

Petitie tegen de bebouwing van het Pastoor van Halplein

Door de verkoop van de kerk en de daarbij behorende gronden (waaronder het Pastoor van Halplein) zijn deze in handen van een projectontwikkelaar gekomen. Hij heeft plannen om het plein vol te bouwen met huizen. Hoewel woningbouw van belang is voor het dorp vindt de dorpsraad dit geen goed plan.

We hebben een petitie opgesteld om de gemeente te vragen om hier niet in mee te gaan.

Petitie Behoud het Pastoor van Halplein als plek voor dorpsactiviteiten

Teken allen!!

Nieuwe ontwikkelingen in Azewijn

In de afgelopen week heeft er mede op verzoek van de gemeente, een vrijblijvend gesprek plaatsgevonden tussen de projectontwikkelaar van de kerk (CV Capital) en de Dorpsraad. In het gesprek heeft de ontwikkelaar zijn plannen in grote lijnen toegelicht welke wij onderstaand kort beschrijven en onze eerste indruk geven.

Kerk

Er komen volgens die plannen 15 of 16 appartementen in het schip van de kerk. De buitenkant van de kerk blijft intact. De appartementen op begane grond hebben 1 woonlaag de appartementen erboven bestaan uit twee lagen (maisonnette). Het middenpad blijft leeg waardoor de zichtlijn naar het altaar behouden blijft. Ook blijft het dak grotendeels zichtbaar. Aan de zijkant van de kerk (pastorie zijde), komen bergingen voor de bewoners.

Standpunt dorpsraad

Mooie ontwikkeling. Wij hebben een sterke voorkeur voor huurwoningen met name bedoeld voor onze jongeren en ouderen zodat de groepen in het dorp kunnen blijven wonen. Als het koop wordt dan redelijke prijs vragen zodat het voor dezelfde groepen haalbaar is. Wij hebben gevraagd om na te gaan of het mogelijk is de woningen te behouden voor onze inwoners en niet voor mensen van buiten de regio.

Toren

De toren wordt opgeknapt maar de klokken en bellen waarschijnlijk niet. Na het opknappen komt de toren in een beheerstichting met ANBI status. In de beheerstichting zal de eigenaar maar ook mensen uit het dorp (bv. Dorpsraad) deelnemen. De Mariakapel blijft en de mogelijkheid tot opbaren ook.

Standpunt dorpsraad

Het behouden van de klokken (wel werkend) en bellen vinden wij belangrijk.Ook het luiden van de klokken op speciale momenten moet blijven.

Begraafplaats

Op het achterste deel van de begraafplaats komt een 2 onder 1 kap woning (Levensloopbestendig Wonen).

Standpunt dorpsraad

Hoe het dan verder gaat met het begraven van inwoners willen wij graag weten.

Kerkplein

Het kerkplein wordt het centrale plein. Dit is een parkeerplaats voor de bewoners en zal op feestdagen beschikbaar zijn voor feesten. Ook zal hier de mogelijkheid komen tot het plaatsen van tafeltjes voor De Heren van Aswin.

Standpunt dorpsraad

Wij vinden het idee niet helemaal goed uitgedacht. Immers 16 woningen betekend al snel meer dan 16 auto’s. De gemeente rekent met 0,8×16=13 parkeerplaatsen. Door het minimale openbaar vervoer is onze verwachting dat die 16 wellicht nog aan de lage kant is. Het plaatsen van een kermis voor de kerk is niet realistisch gezien de beperkte ruimte. Botsauto’s kunnen hier waarschijnlijk hier niet geplaatst worden, te weinig ruimte. De paal van het koningsschieten zal dan ook een andere plek moeten krijgen. Het recht van overpad van de pastorie komt dan ook in het geding.

Pastoor Van Halplein (Grote plein)

Op het plein komen 2 rijen met ieder 4 woningen.

Standpunt dorpsraad

Wij vinden het jammer dat het plein verdwijnt. Zoals het plein nu is, is het ook geen sieraad voor het dorp. Dus er moet iets gebeuren. Dan kunnen wij daar in ieder geval nog iets mee doen met feesten. Wellicht zal er toch gekeken moeten worden of het haalbaar is zonder die 8 woningen, of dat er een alternatieve locatie komt voor die woningen. Andere ideeën zijn om bv de kermis te verplaatsen naar het voetbalveld of naar een andere locatie, dit heeft echter totaal geen voorkeur. De afstand tot de kern en de kroeg wordt dan erg groot

Naast de bovengenoemde ontwikkelingen zijn er ook ontwikkelingen te melden over:

Windpark Azewijn

Wij hebben als Dorpsraad met 2 partijen (Renewable Energy en Vattenfall) gesproken welke bezig zijn met het inrichten van het windpark Azewijn. Het gebied waar de windmolens kunnenworden geplaatst ligt grof geschetst tussen de Eerlandseweg, Netterseweg en de zandwinnning.
Er zijn tussen de 2 partijen verschillen in aanpak. Renewable Energy gaat uit in haar plannen voor de plaatsing van 3 windmolens welke wel dichterbij de bebouwing van Azewijn komen dan de plannen welke Vattenfall heeft. Echter Vattenfall kan in haar opzet technisch gezien 7 molens plaatsen. Dit aantal is waarschijnlijk theoretisch maar er worden meer molens (waarschijnlijk 5) geplaats welke wel verder van de rand van de bebouwing van Azewijn komen te liggen. Daarnaast geeft Vattenfall de mogelijkheid om door middel van de oprichting van een energie coöperatie, mede eigenaar te worden van maximaal 50% van het aantal te plaatsen windmolens. Binnenkort hebben de beide partijen weer een gesprek met de gemeente inzake het verloop van het verdere traject.
De Raad van Staten heeft recent een uitspraak gedaan over de uitbreiding van de onderbouwing met een milieubeoordeling. Op dit moment is het onbekend of deze uitspraak ook effect heeft op het windpark Azewijn

Zo is een normaal gesproken rustige vakantie periode, opeens vol ontwikkelingen. De Dorpsraad blijft de vinger aan de pols houden. Wij houden jullie geïnformeerd! Kijk ook geregeld op onze website voor de meest actuele ontwikkeling. Daarnaast willen wij begin september een bijeenkomst organiseren om weer eens met elkaar van gedachte te wisselen.

Logo Gelderland herdenkt 44-45, 75 jaar vrijheid

Monument 75 jaar bevrijding Azewijn

Namens de werkgroep het volgende bericht:

Aan de inwoners van Azewijn

Wij hebben jullie indertijd bericht over het uitstellen van de plaatsing van het monument ter nagedachtenis van alle Azewijners die zich ieder op hun eigen wijze hebben ingezet in hun verzet tegen de bezetter.

Vorig jaar lagen wij goed op schema bij de realisatie van het monument. Maar tegen bijzondere omstandigheden als Covid-19 is niemand opgewassen.

Inmiddels blijft Covid-19 ons parten spelen. De Werkgroep heeft nu besloten het monument op 1 april 2021 te onthullen. 1 april 1945 geldt als de bevrijdingsdag van Azewijn.

Wij zien ervan af de onthulling met een feestelijke plechtigheid te vieren. Er zijn nog te veel onzekerheden over de nabije toekomst.

Om alle sponsores, inwoners van Azewijn en betrokkenen bij de realisatie van het monument toch te kunnen danken voor hun bijdragen hebben wij gezocht naar een blijvende herinnering in plaats van een feestelijke  onthulling.

In de loop van april brengen wij een DVD uit met beelden van het vooroorlogse Azewijn, de oorlogsjaren, de herbouw van de St. Mattheüskerk, en verder portretten van de leden van het Azewijnse verzet.

Het monument is ontworpen door beeldend kunstenaar Henk Welling uit Ulft. Het scheppingsproces is door ons fotografisch vastgelegd. Met deze reeks foto’s wordt de DVD afgerond.

De sponsors ontvangen een exemplaar van de DVD; verder zal de DVD huis-aan-huis bezorgd worden.

Loop eens na 1 april naar de opgang naar de Sint Mattheüskerk, neem plaats op het bankje en laat je gedachten gaan over wat een oorlog allemaal heeft kunnen veroorzaken.

Wij hopen iedereen hiermee geïnformeerd te hebben.

Voor meer informatie en vragen kun je je wenden tot de leden van de Werkgroep

Miranda Hieltjes, Renée Dubois, Alouis Geerling, Ben Geerling en Gerrit Hettelaar.

 

Oude logo Stichting Dorpsraad Azewijn

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN!

De dorpsraad is op zoek naar nieuwe bestuursleden! Wij hebben huis-aan-huis een brief verspreid in Azewijn waarin wij een oproep doen!

Klik hier voor de brief.

Wij komen heel graag in contact met Azewijners die zich in willen zetten voor ons dorp. En in de dorpsraad willen. Heeft u interesse? Wilt u een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op. U kunt bellen met Sandra (06 22800494), Jeroen (06 20537249) of Bert (06 14489740).

Ons mailadres is dorpsraad.azewijn@gmail.com.

U kunt u aanmelden tot dinsdag 6 april aanstaande.

Oude logo Stichting Dorpsraad Azewijn

Digitale beeldvormende raad Montferland afwegingskader grootschalige energieopwekking

WOENSDAG 27 MEI 2020

START BEELDVORMENDE RAAD 20.20u

De raadsfracties praten over het afwegingskader voor grootschalige energieopwekking. Voor Azewijn is dat belangrijk omdat de gemeente Montferland de plaatsing van nieuwe windmolens rond Azewijn wil toestaan.

De dorpsraad spreekt in!

Lees onze inspraakreactie op www.azewijn.info

Luister naar de vergadering via www.montferland.info

Klik op bestuur en organisatie en vervolgens op Live volgen/terugkijken Politieke Avond Montferland

Uw steun en reactie helpt ons enorm!

 

Luistert U mee?

Schriftelijke reactie “Ruimte voor duurzame energie”

De gemeente Montferland heeft een afwegingskader opgesteld voor grootschalige energieopwekking met wind- en zonne-energie.

De dorpsraad heeft een schriftelijke reactie ingediend bij de gemeente over dit afwegingskader. Deze reactie is huis-aan-huis in Azewijn verspreid. Hieronder treft u het afwegingskader van de gemeente, onze schriftelijke reactie en de begeleidende huis-aan-huis brief aan.

Afwegingskader Ruimte voor duurzame energie gemeente Montferland 03-12-2019

Huis-aan-huis brief 14-02-2020

Schriftelijke reactie dorpsraad 13-02-2020

 

Verslag en conclusie na info-avond 18 juni 2019 dorpshart en kerk

De door de werkgroep CERC, Stichting Dorpshuis Azewijn en Stichting Dorpsraad Azewijn georganiseerde informatieavond op 18 juni 2019 is goed bezocht. op deze avond werden de schetsplannen voor het dorpshart en de kerk gepresenteerd aan de inwoners van Azewijn.

Klik hier voor het verslag en de conclusie van deze avond. Hieronder vindt u nog enkele afbeeldingen van de schetsplannen.