Categoriearchief: Docknld fase 2

Informatieavond bedrijventerrein in ’s-Heerenberg

Bericht van de website van de gemeente Montferland:

Begin november heeft de gemeente Montferland een brief ontvangen van de Provincie Gelderland over de uitbreiding van het bedrijventerrein in ’s-Heerenberg. De inhoud van de brief kunt u onderaan deze pagina lezen. Op dinsdag 8 november 2022 informeren wij u graag over de betekenis van deze brief.

U bent van harte welkom op dinsdag 8 november 2022. Inloop is vanaf 19.00 uur en de avond zelf start om 19.30 uur op locatie de Gracht in ’s-Heerenberg.

DOCKSNLD2 staat bijna in de steigers

Dorpsraad Azewijn en Bewonersgroep Dorpsbelangen Lengel zijn tegen de ontwikkeling van DocksNLD2 en komen in actie!

Bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft u de keuze:

Stop de verdozing van het landschap, stop DocksNLD2.
Stem dan Lijst Groot Montferland, PvdA of Helder.

Verdoos het landschap met de bouw van 50ha nieuwe distributiecentra.
Stem dan CDA, Lokaal Belang Montferland, VVD of D66.

Stem op 16 maart en laat uw stem gelden.

Steun onze petitie tegen de ontwikkeling van DocksNLD2

Mail aan de gemeente Montferland op 5 september 2021.

Betreft: Voorlopige aanwijzing voorkeursrecht gemeente (WVG) ex artikel 6 ten behoeve van het bedrijventerrein DOCKSNLD 2.

Azewijn: 05-09-2021.

 

Geacht  College,

Bij deze willen wij als dorpsraad Azewijn graag van de gelegenheid gebruik maken om op deze wijze onze zienswijze aangaande het bovengenoemde onderwerp kenbaar te maken.

Ter overweging willen wij u een stuk uit het coalitieprogramma 2018-2022 meegeven: Samen krijgen we het voor elkaar, met als rode draad in het coalitieprogramma: Bestuurlijke vernieuwing is de kapstok. De veranderende samenleving: er is beweging op veel gebieden. De inwoner is mondig, heeft kennis van zaken, uit zich anders en sneller. De coalitie gelooft in de eigen kracht van inwoners en meer inspraak voor inwoners om bij de uiteindelijke besluitvorming betrokken te worden, dat is waar het om draait.

De gemeente zoekt samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, DE GEMEENTE LEGT NIET OP, maar komt samen met inwoners tot mooie voorstellen, aldus een paragraaf uit het bovengenoemde coalitieprogramma.

Een mooi streven waarin wij ons als dorpsraad Azewijn uiteraard kunnen vinden, omdat wij ook geloven in de kracht van de inwoners en de daarbij horende participatie. Daarom bevreemde het ons dan ook ten zeerste dat wij de bovengenoemde aanvraag voor de WVG ex artikel 6 moesten vernemen op de pagina gemeenteberichten van het Montferland Nieuws op 27 juli jongsleden, een week na de officiële publicatie in het Gemeenteblad, nota bene midden in de vakantie. Dat bracht de dorpsraad onder tijdsdruk, aangezien de termijnen voor het indienen van een zienswijze of bezwaar respectievelijk op 4 en 6 weken waren gesteld.

Ter overweging geven wij u een definitie mee waar de dorpsraad Azewijn voor staat.

De dorpsraad komt op voor de algemene belangen van het dorp en haar inwoners, zij representeren. De dorpsraad vertegenwoordigt het dorp in gesprekken met overheden, bedrijfsleven en organisaties, zij representeren en adviseren. De dorpsraad zet in op samenwerking, zij verbinden. De dorpsraad is eventueel de aanjager van ideeën, plannen en projecten ten goede van het dorp, zij activeren en realiseren in samenwerking met inwoners. De dorpsraad kan aangeven wat bewoners van belang achten voor de leefbaarheid en welke problemen er in een dorp aangepakt moet worden, kortom de ogen en de oren van de gemeenschap.

De dorpsraad Azewijn heeft getracht zich zo goed mogelijk van haar taak te kwijten, door informatie in te winnen over de kwestie, met als doel om de inwoners zo goed als mogelijk te informeren omtrent de ontwikkelingen met betrekking tot de extra 8 ha ten behoeve van de uitbreidingsplannen voor DOCKSNLD2, aangezien dit heel veel diverse gevolgen heeft voor Azewijn en buurtdorp Lengel. Na keurig een afspraak gemaakt te hebben bij de gemeente Montferland voor de inzage van de stukken, ex 6 en ex 8 werden mevrouw Pierik en ondergetekende geconfronteerd met stukken die beiden voorzien waren van zwart afgelakte regels en alinea’s. Desgevraagd over het waarom van deze gang van zaken, kregen wij de mededeling dat wij daar geen antwoord op zouden krijgen, wel zijn de stukken keurig doorgemaild, maar met dezelfde afgelakte stukken. Bovendien was de betreffende contactpersoon voor vragen omtrent het onderwerp tot 24 augustus op vakantie en werden wij geconfronteerd met het feit dat de termijn van het indienen van zienswijze inmiddels verstreken was. De dorpsraad Azewijn staat open voor dialoog, maar dan moeten wij wel de mogelijkheid krijgen tot volledige inzage en vroegtijdige berichtgeving, zodat wij ons wel goed van onze taak kunnen kwijten in de nabije toekomst. Op deze manier voelen wij ons niet serieus genomen en blijven wij zitten met zoveel vragen, waarop wij ongewild het antwoord schuldig moeten blijven en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Er hangt Azewijn een hoop boven het hoofd op korte en langere termijn, zoals u allen weet. De taak van de dorpsraad en ook zeker van de gemeente Montferland is om de inwoners adequaat en accuraat te informeren over alle op handen zijnde en beoogde ontwikkelen. Het bevreemd ons ten zeerste dat wij veelal eerst uit de media moeten vernemen wat er zoal aan plannen zijn voor Azewijn en uiteraard ook Lengel. Dat veroorzaakt veel onnodige onrust bij de bevolking, dat zich denkelijk zorgen maakt over de toekomst van het dorp.

De dorpsraad heeft een mail gekregen van dhr. Boschker, met de uitnodiging om de dialoog aan te gaan met ons en dat lijkt ons een uitstekend idee met het oog op alle ontwikkelingen en de daarmee samenhangende gevolgen en uiteraard de veelheid aan vragen die dit oproept bij zowel de inwoners als bij de dorpsraad. Bij deze willen we ook graag het verzoek doen om tevens de dialoog aan te gaan met de verantwoordelijke wethouder dhr. W. Gerritsen. Wij staan er voor open om ons zo goed en breed mogelijk te laten informeren, omdat er voor Azewijn erg veel op het spel staat. Dit alles in overweging nemende verblijven wij.

 

Met vriendelijke groet namens de dorpsraad: Miranda Hieltjes

De huidige dorpsraad bestaat uit de volgende personen:

Bert de Vries: voorzitter, Edwin Belder: penningmeester, Petra Pierik: secretaris, Chris Krajewski-Singerling: algemeen lid, Gert Peters: algemeen lid, Wiljan Messing: algemeen lid, Monique Nijman: algemeen lid en Miranda Hieltjes: algemeen lid.

Nieuwe ontwikkelingen in Azewijn

In de afgelopen week heeft er mede op verzoek van de gemeente, een vrijblijvend gesprek plaatsgevonden tussen de projectontwikkelaar van de kerk (CV Capital) en de Dorpsraad. In het gesprek heeft de ontwikkelaar zijn plannen in grote lijnen toegelicht welke wij onderstaand kort beschrijven en onze eerste indruk geven.

Kerk

Er komen volgens die plannen 15 of 16 appartementen in het schip van de kerk. De buitenkant van de kerk blijft intact. De appartementen op begane grond hebben 1 woonlaag de appartementen erboven bestaan uit twee lagen (maisonnette). Het middenpad blijft leeg waardoor de zichtlijn naar het altaar behouden blijft. Ook blijft het dak grotendeels zichtbaar. Aan de zijkant van de kerk (pastorie zijde), komen bergingen voor de bewoners.

Standpunt dorpsraad

Mooie ontwikkeling. Wij hebben een sterke voorkeur voor huurwoningen met name bedoeld voor onze jongeren en ouderen zodat de groepen in het dorp kunnen blijven wonen. Als het koop wordt dan redelijke prijs vragen zodat het voor dezelfde groepen haalbaar is. Wij hebben gevraagd om na te gaan of het mogelijk is de woningen te behouden voor onze inwoners en niet voor mensen van buiten de regio.

Toren

De toren wordt opgeknapt maar de klokken en bellen waarschijnlijk niet. Na het opknappen komt de toren in een beheerstichting met ANBI status. In de beheerstichting zal de eigenaar maar ook mensen uit het dorp (bv. Dorpsraad) deelnemen. De Mariakapel blijft en de mogelijkheid tot opbaren ook.

Standpunt dorpsraad

Het behouden van de klokken (wel werkend) en bellen vinden wij belangrijk.Ook het luiden van de klokken op speciale momenten moet blijven.

Begraafplaats

Op het achterste deel van de begraafplaats komt een 2 onder 1 kap woning (Levensloopbestendig Wonen).

Standpunt dorpsraad

Hoe het dan verder gaat met het begraven van inwoners willen wij graag weten.

Kerkplein

Het kerkplein wordt het centrale plein. Dit is een parkeerplaats voor de bewoners en zal op feestdagen beschikbaar zijn voor feesten. Ook zal hier de mogelijkheid komen tot het plaatsen van tafeltjes voor De Heren van Aswin.

Standpunt dorpsraad

Wij vinden het idee niet helemaal goed uitgedacht. Immers 16 woningen betekend al snel meer dan 16 auto’s. De gemeente rekent met 0,8×16=13 parkeerplaatsen. Door het minimale openbaar vervoer is onze verwachting dat die 16 wellicht nog aan de lage kant is. Het plaatsen van een kermis voor de kerk is niet realistisch gezien de beperkte ruimte. Botsauto’s kunnen hier waarschijnlijk hier niet geplaatst worden, te weinig ruimte. De paal van het koningsschieten zal dan ook een andere plek moeten krijgen. Het recht van overpad van de pastorie komt dan ook in het geding.

Pastoor Van Halplein (Grote plein)

Op het plein komen 2 rijen met ieder 4 woningen.

Standpunt dorpsraad

Wij vinden het jammer dat het plein verdwijnt. Zoals het plein nu is, is het ook geen sieraad voor het dorp. Dus er moet iets gebeuren. Dan kunnen wij daar in ieder geval nog iets mee doen met feesten. Wellicht zal er toch gekeken moeten worden of het haalbaar is zonder die 8 woningen, of dat er een alternatieve locatie komt voor die woningen. Andere ideeën zijn om bv de kermis te verplaatsen naar het voetbalveld of naar een andere locatie, dit heeft echter totaal geen voorkeur. De afstand tot de kern en de kroeg wordt dan erg groot

Naast de bovengenoemde ontwikkelingen zijn er ook ontwikkelingen te melden over:

Windpark Azewijn

Wij hebben als Dorpsraad met 2 partijen (Renewable Energy en Vattenfall) gesproken welke bezig zijn met het inrichten van het windpark Azewijn. Het gebied waar de windmolens kunnenworden geplaatst ligt grof geschetst tussen de Eerlandseweg, Netterseweg en de zandwinnning.
Er zijn tussen de 2 partijen verschillen in aanpak. Renewable Energy gaat uit in haar plannen voor de plaatsing van 3 windmolens welke wel dichterbij de bebouwing van Azewijn komen dan de plannen welke Vattenfall heeft. Echter Vattenfall kan in haar opzet technisch gezien 7 molens plaatsen. Dit aantal is waarschijnlijk theoretisch maar er worden meer molens (waarschijnlijk 5) geplaats welke wel verder van de rand van de bebouwing van Azewijn komen te liggen. Daarnaast geeft Vattenfall de mogelijkheid om door middel van de oprichting van een energie coöperatie, mede eigenaar te worden van maximaal 50% van het aantal te plaatsen windmolens. Binnenkort hebben de beide partijen weer een gesprek met de gemeente inzake het verloop van het verdere traject.
De Raad van Staten heeft recent een uitspraak gedaan over de uitbreiding van de onderbouwing met een milieubeoordeling. Op dit moment is het onbekend of deze uitspraak ook effect heeft op het windpark Azewijn

Zo is een normaal gesproken rustige vakantie periode, opeens vol ontwikkelingen. De Dorpsraad blijft de vinger aan de pols houden. Wij houden jullie geïnformeerd! Kijk ook geregeld op onze website voor de meest actuele ontwikkeling. Daarnaast willen wij begin september een bijeenkomst organiseren om weer eens met elkaar van gedachte te wisselen.

Kaart met mogelijke uitbreiding van DocksNl. 39 hectare tussen de Berghseweg, Op Den Dam en de Wethouder Brandtsweg en totaal 68 hectare tussen DocksNl1, de Berghseweg en de Netterdenseweg

Beeldvormende raad 14 januari 2021 WVG uitbreiding DocksNLD

De gemeente Montferland heeft de intentie om bedrijventerrein DocksNLD uit te breiden.

Op donderdag 14 januari hebben wij tijdens het vervolg van de beeldvormende raad opnieuw ingesproken. Zie hier onze inspraakreactie. In deze inspraakreactie hebben wij gepleit voor een uitbreiding van DocksNLD aan Duitse zijde. In het raadsvoorstel wordt deze optie niet genoemd.

Het college van B&W heeft niet de wil om serieus te kijken naar de uitbreiding aan de Duitse kant.

Want, zo gaf de portefuillehouder aan in antwoord op vragen van raadsleden: “Wat in Duitsland ontwikkeld wordt, daar hebben wij geen financieel voordeel bij.”

Vervolgens gaf de portefeuillehouder aan dat:  “invloed op Duitse gronden, ik zou ze niet eens willen, mits de ontsluiting natuurlijk daar hebben wij direct voordeel bij. Bij de ontwikkeling van XXL Logistiek aan de Duitse kant zie ik het voordeel voor Montferland veel minder, ik zou daar niet eens op willen sturen.” Zie beide beeldfragmenten.

De wethouder verzwijgt de beste locatie voor de uitbreiding van DocksNLD omdat hij geld wil verdienen. Azewijn wordt opgeofferd voor pecunia.

Wilt u terugluisteren wat er op 14 januari is besproken? Kijk dan op https://www.youtube.com/watch?v=RJMI6ud-veo

Vanaf 1 uur en 56 minuten begint het onderdeel over DocksNLD.

Oude logo Stichting Dorpsraad Azewijn

Digitale beeldvormende raad WVG DocksNLD fase 2 – De dorpsraad spreekt in!

OPROEP DORPSRAAD AZEWIJN
DONDERDAG 14 JANUARI

START DIGITALE BEELDVORMENDE RAAD 20.45
Vestigen WVG bedrijventerrein DocksNLD Fase 2

De vergadering van 17 december wordt vervolgd!
De dorpsraad spreekt weer in!

Luister naar de vergadering via www.montferland.info
Klik op gemeenteraad en vervolgens op Live
volgen/terugkijken Politieke Avond Montferland
Uw steun en reactie helpt ons enorm!

Luistert U mee?

Ontwikkelingen rond DocksNLD2

Graag informeren wij u over de nieuwe ontwikkelingen rond DocksNLD2.

Het college van B&W van de gemeente Montferland heeft op 2 december jl. besloten een WvG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten, dat is het recht van eerste koop op gronden) te vestigen op 40 hectare grond ten noorden van de Meilandsedijk. Dat is het gebied tussen de Meilandsedijk, Op den Dam en Wethouder Brandtsweg. In de publicatie in de staatscourant wordt dit bedrijventerrein fase 2 genoemd.

Het oorspronkelijke plan voor DocksNLD2 gaat, in ieder geval de komende jaren, niet door. Immers, de gemeente moet eerst de noordelijke locatie ontwikkelen voordat naar de oorspronkelijke oostelijke locatie kan worden gekeken.

De gemeenteraad moet nu een besluit nemen om de WvG te bekrachtigen.

Op 17 december 2020 heeft de dorpsraad tijdens een beeldvormende raadsvergadering van van de gemeente Montferland over deze WvG ingesproken. De inspreektekst is hier terug te lezen.

Op 18 december heeft Regio8 dit artikel gepubliceerd naar aanleiding van deze vergadering.

Besluitvormingsproces RPW

In het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) maken de 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen samen afspraken over waar nieuwe bedrijventerreinen mogen komen. In het voorstel staat dat Montferland DocksNLD met 20 hectare kan uitbreiden in noordelijke richting.

Voordat er duidelijkheid is over DocksNLD2/fase2  moeten alle gemeenteraden in de regio Arnhem-Nijmegen instemmen met het Regionaal Programma Werklokaties (RPW). Daarna moeten Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een besluit nemen over het RPW. Het zal dus wel even duren voordat er zekerheid /duidelijkheid is of Docks2/fase 2 doorgaat. Daarna moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Volgens de gemeente zal het 3 a 4 jaar duren voordat dit er is. Bedrijven kunnen pas daarna komen.

(bron afbeelding Google Maps)

Oude logo Stichting Dorpsraad Azewijn

Beeldvormende raadsvergadering 17 december 20.10

OPROEP DORPSRAAD AZEWIJN

DONDERDAG 17 DECEMBER

START DIGITALE BEELDVORMENDE RAAD 20.10

Vestigen WVG bedrijventerrein DocksNLD Fase 2

De dorpsraad spreekt in!

 

Luister naar de vergadering via www.montferland.info

Klik op gemeenteraad en vervolgens op Live volgen/terugkijken Politieke Avond Montferland

Uw steun en reactie helpt ons enorm!

 

Luistert U mee?